Zápis

Zápis do 1. ročníku 2020

Hradec nad Moravicí –    pátek 3.4.2020 od 14:30 do 18:00 hodin
Opava –                                        pátek 3.4.2020 od 14:30 do 18:00 hodin

 K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2014, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a  vyjádření pediatra.

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a z motivační části. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu. Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně.

Formální část zápisu
• k zápisu přicházejí zákonní zástupci, zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat,
• obdrží registrační číslo dítěte,
• předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
• zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 20 minut),
• při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
• u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci,

Motivační část zápisu
• motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.
• pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.
• motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti
• škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje

Plánovaný počet tříd
Hradec nad Moravicí 1 třída
Opava 1 třída

Maximální počet přijatých dětí na obě třídy je 24.

Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole
b) sdílení alternativního pedagogického přístupu
c) spádová oblast

Odklad povinné školní docházky
zákon 561/2004 – Školský zákon, § 37

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rozhodnutí
– rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení,
– seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce,
– rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole,
– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

V Hradci nad Moravicí, dne 15.9.2020
Ing. Tomáš Honěk, ředitel školy