Katolická škola

Vše, co konáme, a co s dětmi prožíváme, je prodchnuto vírou. Kaple je srdcem školy. Ježíš je přítomen v našich třídách, nejen v podobě kříže na stěnách učeben, ale i v srdcích dětí a ve všem jednání. Všichni učitelé i zaměstnanci sdílejí společně víru v jediného Boha. Každé ráno, každá porada učitelů začíná modlitbou ve školní kapli.

Škola má za cíl harmonii kvalitního vzdělání a výchovy ke zdravé osobnosti. „Jejím vlastním úkolem je vytvářet prostředí školního společenství oživené evangelijním duchem svobody a lásky.“ (Gravissimum educationis, 8) „V katolické škole je lidská kultura vykládána s vědeckou objektivitou. Avšak věřící učitel a student nabízejí a přijímají kriticky kulturu, aniž by ji oddělovali od víry. Všichni vyučující mají rozvíjet svůj učební plán s odbornou kompetencí, ale v pravém okamžiku mají být schopni pomoci žákům vidět za horizonty omezené naší lidskou skutečností. Bůh zde tedy nemůže být velkým nepřítomným, neboť stvořitel universa nepřekáží v práci tomu, kdo chce poznat totéž universum, které víra osvěcuje novým významem.“ (Náboženský rozměr výchovy v katolické škole, výběr z odstavce 51). Škola rozvíjí všeobecné vzdělání žáků podle jejich individuálních možností a potřeb. Není více zaměřena na jedinou oblast vzdělání, neboť má již své křesťanské zaměření a navštěvují ji žáci s širokou škálou předpokladů ke vzdělávání. Je charakteristická individuálním přístupem pedagogů k žákům nadaným i integrovaným. Škola je otevřená všem dětem, věřícím i nevěřícím, jejichž rodiče souhlasí s katolickou výchovou. Učitelé přitom respektují svobodu vyznání a svědomí dětí a jejich rodin. Úcta k dítěti, k jeho kořenům i rodící se osobnosti patří do základního hodnotového rejstříku učitele a vychovatele. Snaží se vychovávat žáky k pochopení pravé svobody a osobní zodpovědnosti.