Bezpečná škola

Neustálá přítomnost učitelů, tzv. asistence (podle vzoru sv.Jana Bosca) je nejlepší prevenci všech negativních jevů. Vychovatel a učitel svou přítomností na chodbách a ve třídách automaticky znemožňuje negativní chování. Během svého působení škola řešila minimum negativních projevů. 

Každý učitel a vychovatel považuje za vlast ní zásadu doprovázení. Týká se to nejenom vlastního vyučování, ale také přestávek, pobytu v družině, šatně či na jiných místech v areálu školy i mimo ni. Zásada doprovázení spočívá v tom, že se učitel snaží být dětem nenásilně nablízku, a tak odhalit a eliminovat jejich negativní chování (např. šikanování, různé závislosti). Povzbuzuje a radí dětem v krizových situacích, samozřejmě pak také usměrňuje a podporuje pozitivní myšlení a chování žáků. Toto doprovázení se promítá do společné i osobní modlitby pedagogů. Škola je specifická přátelskou atmosférou mezi učiteli a žáky, podporuje dobré vztahy mezi žáky v třídních kolektivech i mimo ně. Dění v povinné části vyučovacího procesu, ale i v zájmových a oddechových činnostech je stanoveno pevným řádem chování žáků i pedagogů, ale i osobní či kolektivní svobodou, která bez pevných pravidel není možná. Tento zdravý konzervativní postoj je přijímán jako cesta k radosti, která se neslučuje se závislostmi morálními i fyzickými. Škola podporuje rozvoj kritického myšlení a samostatnosti při řešení problémů. Velký důraz klademe na rozvoj sociální kompetence. Snaží se zaměřit učení na řešení praktických problémů a životních situací. Rozvíjí pracovní kompetence žáků a zaměřujeme se na jejich vzdělání a výchovu s ohledem na správnou orientaci při volbě povolání